HOME > 제품소개 > ELEMENT > ETC >
HYDAC
  

 


 

<D TYPE>    
HYDAC SHC  
0030 D ※ E-HD-D 0030 ※  
0055 D ※ E-HD-D 0055 ※  
0060 D ※ E-HD-D 0060 ※  
0110 D ※ E-HD-D 0110 ※  
0140 D ※ E-HD-D 0140 ※  
0160 D ※ E-HD-D 0160 ※  
0240 D ※ E-HD-D 0240 ※  
0330 D ※ E-HD-D 0330 ※  
0660 D ※ E-HD-D 0660 ※  

<DN TYPE>    
HYDAC SHC  
0040 DN ※ E-HD-DN 0040 ※  
0063 DN ※ E-HD-DN 0063 ※  
0100 DN ※ E-HD-DN 0100 ※  
0160 DN ※ E-HD-DN 0160 ※  
0250 DN ※ E-HD-DN 0250 ※  
0400 DN ※    

<R TYPE>    
HYDAC SHC  
0110 R ※ E-HD-R 0110 ※  
0165 R ※ E-HD-R 0165 ※  
0240 R ※ E-HD-R 0240 ※  
0330 R ※ E-HD-R 0330 ※  
0660 R ※ E-HD-R 0660 ※  
0850 R ※ E-HD-R 0850 ※  
0950 R ※ E-HD-R 0950 ※  
1300 R ※ E-HD-R 1300 ※  
2600 R ※ E-HD-R 2600 ※  
     

<RS TYPE>    
HYDAC SHC  
0060 RS ※ E-HD-RS 0060 ※  
0160 RS ※ E-HD-RS 0160 ※  
0240 RS ※ E-HD-RS 0240 ※  
0330 RS ※ E-HD-RS 0330 ※  

- ※ : 여과도 및 재질 부분
   예) E-HD-D-0160-F10U
         10u : 10 Micron F.Glass 적용

   예) E-HD-R-0165-25uW
         25uW : 25 Micron SUS Wire Mesh

- 기타 규격 문의
   SAMPLE 제공 시 견적 및 제작 가능